We use cookies.


This website uses cookies in order to offer you the most relevant information and advertising. Please accept cookies for optimal performance.


You can always change your mind and deny the use of cookies by going to our cookies page.

Gebruiksvoorwaarden  Aspiraties Algemene voorwaarden

Welkom op de website en al onze aspiraties websites ! registratie en gebruik van de website en haar diensten zijn niet gratis.We verwachten van u dat u zich houdt aan onze regels en voorschriften zoals hieronder beschreven.
  Aanvaarding van de voorwaarden

Door een account op onze website te registreren of anderszins toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de Website, accepteert u deze algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord eraan gebonden te zijn. De tot stand gekomen overeenkomst wordt in deze gebruiksvoorwaarden de Gebruikersovereenkomst genoemd
  Online privacy van kinderen

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat u ten minste 16 jaar oud bent op het moment van registratie.


Als u de vereiste leeftijd van 16 jaar nog niet hebt bereikt, dient u een schriftelijk formulier met de uitdrukkelijke toestemming van uw ouders in bij info@cs-aspiraties.nl, zodat we uw registratie kunnen accepteren en u kunnen verwelkomen in onze gemeenschap.


Als u dit nalaat zijn we genoodzaakt uw account te beëindigen.
  Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst

Beëindiging van de gebruikersovereenkomst door een van beide partijen zal leiden tot een schorsing of het verwijderen van het account. Zonder terugbetaling.


Als er bezwaar gemaakt wordt tegen de schorsing dan kan de gebruiker een bericht sturen naar info@cs-aspiraties.nl


de gebruikersovereenkomst is van kracht totdat deze door een van beide partijen is beëindigd. Als een gebruiker niet langer akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, moet hij het sitebeheer op de hoogte stellen van de gewenste beëindiging


Een gebruiker kan te allen tijde aangeven de gebruikersovereenkomst te willen beëindigen. Dit verzoek wordt alleen geaccepteerd door de website administratie wanneer het:


 1. Wordt ontvangen via de info@cs-aspiraties.nl e-mail.
 2. Afkomstig is van de gebruiker van wie zijn account moet worden geschorst dan wel verwijderd.
 3. Op verzoek van de website administratie, wordt bevestigd door een bericht afkomstig van het e-mailaccount of telefoonnummer dat aan het account is gekoppeld.

Als u uw account permanent wilt verwijderen zonder optie voor herstel, stuur ons dan een e-mail (info@cs-aspiraties.nl) met het verzoek om dit te doen.


Wanneer uw account is verwijderd, zal ons platform passende inspanningen leveren om uw inhoud van de website te verwijderen, maar u accepteert dat caching of verwijzingen naar de inhoud mogelijk niet onmiddellijk onbeschikbaar kan worden gemaakt
  Wijzigingen in deze voorwaarden

Aspiraties behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. eventuele wijzigingen zijn ook bindend voor reeds bestaande gebruikersovereenkomsten, op voorwaarde dat de gebruiker 30 dagen van tevoren op de hoogte wordt gesteld van de wijzigingen. Aspiraties zal binnen deze termijn serieus rekening houden met de bezwaren van de gebruiker en kan op basis van deze bezwaren besluiten de wijzigingen in te trekken of te herzien. Indien Aspiraties een bezwaar afwijst, heeft de gebruiker het recht de gebruikersovereenkomst tegen het einde van de aangegane termijn te beëindigen.
  Aspiraties account- en inhoudsbeveiliging

Door een account op onze website aan te maken, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van het account en de inhoud ervan, en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account


Plaatsvinden en alle andere acties die worden ondernomen in verband met de inhoud.


U mag zoekwoorden niet op een misleidende of onwettige manier beschrijven of toewijzen aan de inhoud, ook niet op een manier die bedoeld is om de naam of reputatie van anderen te verhandelen. aspiraties kan elke beschrijving of zoekwoord die zij ongepast of onwettig acht wijzigen of verwijderen. Ook de zaken die op enigerlei wijze voor aspiraties aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.


U moet aspiraties onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van de inhoud, het account of andere inbreuken op de beveiliging.
  Verantwoordelijkheid van geregistreerde studenten

Wanneer u een account registreert, op de website post, materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat beschikbaar te stellen via de website) (al het materiaal, 'inhoud') ), bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade als gevolg van die Inhoud


Ongeacht of de inhoud in kwestie bestaat uit tekst, vragen, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware.


Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:


 1. De inhoud niets bedreigends, beledigends, intimiderend, martelend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijks, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk bevat.
 2. Het downloaden, kopiëren en gebruiken van de inhoud zal geen inbreuk maken op de auteursrechten, waaronder veel zaken zoals en niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk of handelsgeheimen, van een derde partij;
 3. Indien uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u gecreëerd heeft, u ofwel (i) toestemming gekregen van uw werkgever om de inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot enige software, of (ii) u heeft van uw werkgever een verklaring van afstand van alle rechten op of verwijzend naar de inhoud.
 4. U alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud volledig nageleefd heeft en alles gedaan heeft dat nodig is om de vereiste voorwaarden met succes door te geven aan de eindgebruikers.
 5. De inhoud geen virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere schadelijke inhoud bevat of installeert of destructieve inhoud heeft.
 6. De inhoud geen spam is, niet automatisch of willekeurig gegenereerd is en geen onethische of ongewenste commerciële inhoud bevat die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of om de positie van zoekmachines van sites van derden te verbeteren, of om verdere onwettige handelingen (zoals als phishing) of ontvangers te misleiden met betrekking tot de bron van het materiaal (zoals spoofing).
 7. De inhoud niet pornografisch is of anderszins ‘niet geschikt voor een werkomgeving’, geen bedreigingen bevat of aanzet tot geweld jegens individuen of entiteiten en geen inbreuk maakt op de privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij.
 8. U niet over uw nhoud zal adverteren via ongewenste elektronische berichten zoals spam links op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden.
 9. Uw inhoud niet wordt genoemd op een manier die uw lezers misleidt door te denken dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent. Uw Inhoud-URL of naam is bijvoorbeeld niet de naam van een ander
 10. U , in het geval van Content die computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen nauwkeurig gecategoriseerd en / of beschreven heeft, al dan niet op verzoek van aspiraties.
 11. Door content in te dienen bij aspiraties voor opname op onze Website, verleent u aspiraties een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het reproduceren, wijzigen, aanpassen en publiceren van de Content uitsluitend met het doel aspiraties te promoten.


  Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, heeft aspiraties het recht (maar niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken, de inhoud te


  Weigeren of te verwijderen die, naar de redelijke mening van aspiraties, het aspiraties-beleid schendt of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is.


  Aspiraties is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de gebruiker, nog voor enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.  Verantwoordelijkheid van websitebezoekers

Aspiraties heeft niet en kan ook niet al het materiaal inclusief computersoftware, dat op de Website is gepost, beoordelen en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal.


Door de Website te exploiteren, geeft aspiraties niet aan of impliceert het niet dat het het materiaal dat daar wordt gepost door hen wordt onderschreven, of dat het gelooft dat dergelijk materiaal accuraat, nuttig of niet schadelijk is.


U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud.


De website mag geen inhoud bevatten die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenmin inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat.


De website mag ook geen materiaal bevatten dat in strijd is met de privacy- of publiciteitsrechten, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden. Het downloaden, kopiëren of gebruiken daarvan is onderworpen aan aanvullende voorwaarden, vermeld of niet vermeld.


Aspiraties wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of uit het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar is gepost.
  Schending van de voorwaarden

Aspiraties behoudt zich het recht voor om elk account op de service te beëindigen of de toegang tot en het gebruik van de website aan een persoon of entiteit te ontzeggen als het gebruik van de website heeft geleid tot schending van een van deze voorwaarden of bepalingen, hoe klein ook.


Anders dan het beëindigen van het account, kunnen overtredingen ook resulteren in het krijgen van officiële waarschuwingen of (tijdelijke) schorsing van het account van de gebruiker.


Hier missen we een heel stuk dat nog niet vertaald is.
  Inhoud die op andere websites geplaatst of waar dan ook of gepubliceerd is.

Aspiraties heeft niet en kan ook niet al het materiaal inclusief computersoftware, dat beschikbaar is gemaakt via de websites en webpagina's waarnaar onze website linkt, en die link naar onze website beoordelen.


Aspiraties heeft geen zeggenschap over die niet-aspiraties websites en webpagina's, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan.

 Door te linken naar een niet-aspiraties-website of webpagina, beweert of impliceert aspiraties niet dat zij een dergelijke website of webpagina onderschrijft.


U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud.


Aspiraties wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-aspiraties-websites en webpagina's.

  Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid

Omdat aspiraties anderen vraagt om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert zij ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen.


Als u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar aspiraties verwijst, in strijd is met uw auteursrecht, wordt u aangemoedigd om


Aspiraties hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met het auteursrechtbeleid van Aspiraties.


Aspiraties zal op al dergelijke kennisgevingen reageren en indien vereist of gepast het inbreukmakende materiaal verwijderen en/of alle links naar het inbreukmakende materiaal uitschakelen.


Aspiraties beëindigt de toegang van een bezoeker tot en het gebruik van de website, indien wordt vastgesteld dat de bezoeker herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Aspiraties of anderen.
  Intellectueel eigendom

Deze Overeenkomst draagt geen aspiraties of intellectueel eigendom van derden over aan u. Alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Studyportals.


Studyportals, Studyportals.eu, het aspiraties-logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met Studyportals of de website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van aspiraties B.V. of de licentiegevers van Studyportals.


Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derde partijen.


Uw gebruik van de website verleent u geen recht of licentie om aspiraties of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.
  Vrijwaring van garanties

De website wordt aangeboden ‘zoals het is’. aspiraties en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.


Noch aspiraties, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat de Website vrij zal zijn van fouten of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn.


U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de website downloadt of anderszins verkrijgt via de website.
  Vrijwaring

U stemt ermee in om spiraties, haar contractanten en licentiegevers en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze overeenkomst.
  Jurisdictie en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen aspiraties en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.


Mocht er een geschil ontstaan over de Gebruikersovereenkomst dat niet in der minne kan worden geregeld, dan dient dit te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  Publiceren van de inhoud op onze website via een derde partij, zoals sociale media, WhatsApp of anderen.

De aspiraties-robot monitort alle activiteiten op de website, zoals studietempo, afgeronde taken etc., en monitort het kopieerproces van de Website.


Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gaat u er ook mee akkoord op geen enkele manier inhoud van onze site te publiceren.


Als iets van onze site-informatie wordt gepubliceerd, wordt er direct 5.000 euro in rekening gebracht door middel van een factuur aan u.


Dit hoeft niet door een rechter te worden goedgekeurd. het is eerder een verplichting voor u direct na het publiceren van informatie, kopiëren of fotokopiëren of het maken van een screenshot van onze website.
  Copyright beleid

Als u van mening bent dat de inhoud die beschikbaar is via onze website inbreuk maakt op een of meer van uw auteursrechten, laat het ons dan weten door gebruik te maken van het contactformulier op onze website en door te beginnen met


Als aspiraties actie onderneemt naar aanleiding van uw Inbreuk Melding, zullen we proberen contact op te nemen met de gebruiker die de omstreden inhoud beschikbaar heeft gesteld om hem te informeren over de ondernomen actie.


Houd er rekening mee dat u aansprakelijk bent voor schade als u materieel onjuist voorstelt dat een product of activiteit inbreuk maakt op uw auteursrechten. Dus als u niet zeker weet of de inhoud op onze website inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen om contact op te nemen met een advocaat


Bij het verzenden van een kennisgeving van inbreuk is het volgende vereist:


 1. Een elektronische handtekening van de eigenaar van het copyright of een persoon die gemachtigd is om namens hem te handelen.
 2. Een identificatie van het auteursrecht waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.
 3. Een beschrijving van de aard en exacte locatie van de inhoud waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt op uw auteursrecht, voldoende gedetailleerd om ons in staat te stellen die inhoud te vinden en positief te identificeren; bijvoorbeeld een link naar de specifieke inhoud die het inbreukmakende materiaal bevat en een beschrijving van welk specifiek deel van de inhoud, bijv. een afbeelding, tekst etc, waar uw klachten naar verwijzen.
 4. Uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 5. Een verklaring van u: (i) dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van de inhoud waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt op uw auteursrecht, niet is toegestaan door de wet of door de eigenaar van het auteursrecht of de vertegenwoordiger van een dergelijke eigenaar; en (ii) dat alle informatie in uw Inbreuk Verklaring correct is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of een persoon die gemachtigd is om namens hen op te treden.

Als een kennisgeving van inbreuk geldig is, zullen we reageren door de toegang tot de vermeende inbreukmakende inhoud uit te schakelen en u op


De hoogte te stellen van een dergelijke actie. Kennisgevingen van inbreuken die een van de bovenstaande vereiste items missen of die onvolledig of ongeldig zijn, zullen niet in behandeling worden genomen


Als u een geregistreerde aspiraties-gebruiker bent en de toegang tot delen van uw account en inhoud om deze reden is uitgeschakeld, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailaccount of telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld.


U heeft dan de mogelijkheid om ons een verweer te sturen waarin u aangeeft waarom uw inhoud geen inbreuk maakt op auteursrechten en om te vragen om herstel van toegang.


Tegen meldingen moeten naar ons worden gestuurd via het contactformulier dat beschikbaar is op onze website en indien vereist door de sitebeheerder worden geverifieerd door een bevestiging die afkomstig is van het e-mailaccount of telefoonnummer dat aan uw

 Account is gekoppeld en moet het volgende bevatten:


 1. Uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en fysieke of elektronische handtekening.
 2. Identificatie van de vermeend inbreukmakende inhoud en de locatie ervan voordat deze werd verwijderd.
 3. Een verklaring waarin wordt uitgelegd waarom de inhoud per ongeluk of door verkeerde identificatie is verwijderd.  Advertenties

Aspiraties behoudt zich het recht voor om advertenties weer te geven op de website en uw Content.
  Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal Studyportals, of haar leveranciers of licentiegevers, op enigerlei wijze aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de aanschafkosten voor vervangende producten of diensten; of (iii) voor onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens zijn.


Aspiraties is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging als gevolg van zaken die redelijkerwijs buiten hun macht liggen.


Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door toepasselijk recht in Nederland.